شعر

یــادم آمـــد قــصـــه جنـگ و گریزقـصـه عشق و هــوای خاکریز

قصــه راه و عـبــور از خـط مــیــن


پیـکــری افـتــاده بر روی زمین

قصه جنگ، قصه عشق و بلاست


داستان عشق مردان خداست

جنـگ شد لیلــی و مجنون جان ما


گشت آنـجــا سر در فــرمـان ما

عشق یعنی نغمه های هر تفنگ


آفتــاب قـصـه هــای نـاب جنگ

عشق یعنی یـک لباس و یک پلاک


جلـوه ای چون آینه بر روی خاک

عشق یعــنی کولـه باری پر ز راه


بــا خـدای عشق در راز و نـیــاز

عشق یعنی یک بلای بی ستون


سنگــری در بــستر دریای خون

/ 0 نظر / 5 بازدید