بند پوتینم شل شده !

اندازه پسر خودم بود ...

 
سیزده چهارده سال سن داشت ....
 
وسط عملیات یدفعه نشست ...
 
گفتم : حالا چه وقت استراحته ؟!!
 
گفت : بند پوتینم شل شده.  میبندم و راه میفتم ...
 
نشست ولی بلند نشد ....
هردوپایش تیر خورده بود 
 
ولی برای روحیه ما چیزی نگفت !!!
/ 0 نظر / 33 بازدید