منطق شهید

  آریمنطقشهیدمنطقدیگریاست . منطقشهید،منطق

سوختنوروشنکردناست،منطقحلشدنوذوبشدندر

جامعهبرایاحیایجامعهاست .

منطقدمیدنروحبهانداممردهارزشهایانسانی

است. منطقحماسهآفرینیاست . منطقدورنگریبلکه

بسیاردورنگریاست .....

شهید استاد مطهری

/ 3 نظر / 3 بازدید
پرنیان

سلام منطق قشنگيه ممنون كه بهش اشاره كرديد.[گل]

جالب

سلام دیروز مطلب زدی وووووووو امروز هم که زدی چی شده کتاب در مورد شهدا گرفتی یا یه سایت جدید برای کپی گیرت اومده؟؟

حدیث مهرآور

سلام حرف، حرف شهید مطهریه؛ می دونم در حدی نیستم که بخوام حرفی در مورد این پست بزنم،ولی سند زیبایی و حقیقت نگری این پست همین بس که نقلی از استاد شهید است. ممنونم که یادی از استاد کردید...