شعر

خواهرم انسانیت اینگونه نیست             شخصیت هم زیباییه در گونه نیست

 

خواهرم این بد حجابی خاری است             شخصیت هم نیست بیماری است

 

خواهرم این بد حجابی ترکشاست                با حجاب دیده در آرامش است

 

خواهرم این عشوه و نازو ریا                   ای دریغ از عفت و یک جو حیا

 

نازو عشوه جلوه ای حیوانی است            قلب مولا خون از این نادانی است

 

قلب مولا درد ناک گردیده است                 بد حجابی ریشه کن گردیده است

 

از شهیدان یادی ایا مانده است              یا که عکس و چفیه بر جا مانده است

 

/ 0 نظر / 5 بازدید