بهشت

همه دوست دارند که به بهشت بروند

امــا کسـی دوســـــت نــدارد که بــمیــــــــــــــــرد

بهشت رفتن جرأت مردن می خواهد...


و شهدا چه زیبا تفسیر کردند جرأت را...

 


/ 1 نظر / 22 بازدید

ما را دم مرگ آبرو باشد کاش با دوست مجال گفتگو باشد کاش عمری به هوای دل خود زیسته ایم جان دادن ما برای او باشد کاش