روز پدر

پدر کودک را بغل کرد و در آغوش گرفت ، کودک هم می خواست پدر را بلند کند ولی

نتوانست.

با خودش گفت: حتما چند سال بعد می توانم ،

بیست و چند سال بعد پسر توانست پدر را بلند کند ، به سبکی یک پلاک و چند تکه

استخوان........

روز پدر بر پدر انقلاب و امام شهیدان مبارک باد .

/ 2 نظر / 20 بازدید
واکنش

کعبه یکبار دهان را به سخن واکرده است تا بدانیم کلید در این خانه علی است… مبارکباد خجسته سالروز میلاد امیر مومنان (ع) حضرت پدر التماس دعا