شهید زنده

فقط دعا کنید پدرم شهید بشه! خشکم زد !!!

گفتم دخترم این چه دعاییه؟

 گفت:آخه بابام موجیه! 

گفتم خوب انشاالله خوب میشه، چرادعاکنم شهید بشه؟ 

آخه هروقت موج میگیردش وحال خودشو نمیفهمه شروع میکنه منو
ومادرو برادر رو کتک میزنه! 

امامشکل ما این نیست!

 گفتم: دخترم پس مشکل چیه؟ 

گفت: بعداینکه حالش خوب میشه ومتوجه میشه چه کاری کرده.

شروع میکنه دست وپاهای همهمون را ماچ میکنه ومعذرت خواهی
میکنه.

حاجی ماطاقت نداریم شرمندگی پدرمون را ببینیم!!! حاجی دعاکنید
 
پدرم شهیدبشه وبه رفیقاش ملحق بشه...

/ 2 نظر / 28 بازدید
انسان

سلام خیلی سنگین بود جا خوردم

حاجی دمت گرم اجرت با شهدا هر کار کردم نتونستم جلوی اشکم بگیرم........