چشم هایت کو برادرم!

 

چشم هایت کو برادرم!


چی...؟چی...؟


فدایش کردی؟


برای چی؟برای کی؟


برای دفاع از ناموست!!؟


آه...،خوب شد که امروز دیگر نیستی.نیستی تا ببینی.


چی رو؟


هیچی...!!هیچی.

/ 0 نظر / 19 بازدید